Ότι το 1950 ήταν η χρονιά που οι κύριοι Ιωάννης Μυλωνάς, Δημήτρης Χατζηχρίστος, Τάκης Παλαμίδας, Νικόλαος Κορέντης  και Μιχαήλ Ι. Βογιατζής ίδρυσαν τη Νίκη Πολυγύρου ήταν γνωστό.

Αυτό που για καιρό δεν ήταν ξεκάθαρο, ήταν η ακριβής ημερομηνία ίδρυσης. Η ημέρα των γενεθλίων δηλαδή της Νίκης. Σε μια σεζόν που η ομάδα μπαίνει στο 70ό έτος της ιστορίας της και αναμένεται να υπάρξουν και οι ανάλογες εορταστικές εκδηλώσεις και δράσεις, η ημερομηνία των γενεθλίων ήταν απαραίτητο να γίνει γνωστή.

Το μυστήριο έλυσε μια επίσκεψη του νυν προέδρου κ. Ιωάννη Τζηρίτη στο πρωτοδικείο Πολυγύρου. Μετά από έρευνα λοιπόν στο αρχείο ήρθε στο φως το έγγραφο (pic) με την υπαριθμόν 180 απόφαση, που μας αποκαλύπτει την σημαντικότερη ημερομηνία στην ιστορία του συλλόγου. Αναλυτικά αυτό αναφέρει:

Το Δικαστήριον των εν Χαλκιδική Πρωτοδικών
Συγκείμενον εκ των δικαστών Νικολάου Διαλυνά, προέδρου, Ιωάννη Δέσπη, πρωτοδίκου εισηγητού και Θεοδώρου Μακρή, πρωτοδίκου.
συνεδριάσαν δημόσια εν τω ακροατήριω του την 24ή Μαϊου 1950 παρουσία του Εισαγγελεύοντος δικηγόρου Κωνσταντίνου Τσουγκράνη, ινα δικάση την από 20ής Μαϊου 1950 αίτησιν των Γεωργίου Ι.Μυλωνά, Δημητρίου Χατζηχρίστου, Τάκη Παλαμίδα, Νικολάου Κορέντη και Μιχαήλ Ι.Βογιατζή, κατοίκων Πολυγύρου, αποτελούντων το προσωρινόν διοικητικόν συμβούλιον του υπό έγκρισιν σωματείου υπό την επωνυμίαν » Αθλητικός Σύλλογος Πολυγύρου η Νίκη», παραστόντων δια του πληρεξούσιου των δικηγόρου Γεωργίου Μυλωνά, δι ης αιτούνται να γίνη δεκτή αυτή επί τω τελεί όπως εκγρινομένου του καταστατικού του σωματείου τούτου και να διαταχθή η έγγραφή του εις το επί τούτο  τηρούμενον βιβλίον του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής.

Προκείμενης συζητήσεως
Ακούσαν του Εισηγητοίς, αναγνώσαντος την κατα νόμο έκθεσιν του, του πληρεξουσίου δικηγόρου αναφερθέντοπς είς τάς εγγράφους προτάσεις του και του Εισαγγελέως αιτησαμένου την παραδοχή υπό κρίσιν αιτήσεως.

Ιδον την δικογραφίαν-Σκεφθέν κατά Νόμον.
Επειδή νομίμως εισάγεται προς συζήτησιν η από 20 Μαϊου 1950 αίτησις των ως άνω αιτούντων προς δικαστικήν αναγνώρισιν του καταστατικού του σωματείου υπό την επωνυμίαν «Αθλήτικός Σύλλογος Πολυγύρου η Νίκη», καθ οσον ετηρηθησαν άπασαι αι νόμιμοι διατυπώσεις.
Επειδή απαντα τα δια την δικαστικην αναγνωρισιν και την συνέπεια ταυτης κτήσιν νομικής προσωπικότητος του εν λόγω σωματείου αωαγκαιουντα δικαιολογητικά, τα υπό του ΑΚ. (αρθρα 78,79 και επ.)οριζόμενα, απαντώνται συνημμένα τη αιτήσει, εκ τούτων δε διαπιστούται η τήρησις των σχετικών περί σωματείων διατάξεων του ΑΚ., ο ΄δε σκοπός ον επιδιώκει το σωματείον τούτο δεν απαγορεύεται υπό του Νόμου, ούδ αντιστρατεύεται προς την ηθικήν, δεόν να διαταχθώσι τα εν τω αρθρο 81 ΑΚ. οριζόμενα

Δια ταύτα
Δέχεται την υπό κρίσιν αίτησιν, εγκρίνον το καταστατικόν του εν λόγω σωματείου. Διατάσσει την κατα το αρθρον 81 του Ακ δημοσίευσιν περιλήψεως του καταστατικού κατά τα ουσιώδη αυτού στοιχεία του εν Πολυγύρω συσταθέντος σωματείου «Αθλητικός Σύλλογος Πολυγύρου η Νίκη» είς την εν Θεσσαλονίκη εκδιδόμενη εφημερίδα Μακεδονίας και την μετά την τελεσιδικίαν εγγραφή του σωματείου τούτου είς το βιβλίο σωματείων και επιβάλλει την δικαστική δαπάνη εις βάρος του ειρημένου σωματείου.
Εκρίθη, απεφασίσθη εν Πολυγύρω τη 29ή Μαϊου 1950 και εδημοσιεύθη τη 30ή ιδίου μηνός και έτους.

Απόφαση πρωτοδικείουΑπόφαση πρωτοδικείου 2

Τα σχόλια είναι κλειστά.